La protecció del medi ambient és un dels eixos estratègics de Guarro Casas. Aquest compromís amb el planeta i amb la societat s’alinea amb els principis i els valors de la companyia, amb la mateixa rellevància que la resta de criteris empresarials que són claus en la seva gestió.

El compromís de Guarro Casas amb la sostenibilitat del medi ambient és una aposta pel desenvolupament sostenible, el progrés social i el creixement econòmic.

La lluita contra el canvi climàtic és una prioritat estratègica per a Guarro Casas, que ha fixat com a objectius principals la millora de la seva eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la valorització de residus, la innovació tecnològica per contribuir a minimitzar el nostre impacte sobre el medi ambient, analitzar les noves certificacions de cada any necessàries, com el ISO45000 o l’Ecoetiqueta, i com aconseguir-les.

Principis d’Actuació

Missió

La missió de la nostra companyia en aquest àmbit és minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat que desenvolupem a la nostra planta de Gelida (Barcelona), treballant de manera respectuosa i prevenint la contaminació, per protegir el seu entorn natural i aportar un valor afegit a la societat.

Integració

El compromís de Guarro Casas és que la seva política de sostenibilitat sigui present a totes les àrees de negoci i nivells organitzatius de la companyia.
La nostra voluntat és traslladar aquesta cultura a empleats, col·laboradors, proveïdors, clients, socis i la resta de grups d’interès.

Compliment

Guarro Casas compleix totes les normatives legals i reglamentàries del nostre sector, disposant d’un Sistema de Gestió que assegura el compliment ambiental a les operacions industrials de la nostra activitat.
Aquest sistema garanteix també la seguretat dels empleats, contractistes, proveïdors, socis i comunitat local.

Recursos

La nostra companyia promou la maximització de l’eficiència en els diferents recursos que utilitza per als processos de producció, com són l’energia, l’aigua i les matèries primeres.

Residus

L’empresa està compromesa amb l’Economia Circular i el cicle de vida dels seus productes, tant a l’origen de les matèries primeres com a la destinació dels seus residus generats, aconseguint-los una segona vida.

Millora continua

En els plans de millora contínua de la nostra activitat industrial, ens esforcem per incorporar tots aquells nous desenvolupaments vinculats amb el medi ambient a l’àmbit de les normatives i reglaments, la ciència i la tecnologia.

Tecnologia

Guarro Casas fomenta la recerca i desenvolupament de noves tecnologies que contribueixin a mitigar l’impacte del canvi climàtic, a més de possibilitar una utilització sostenible i eficient dels recursos naturals.

Avaluació

Per conèixer de manera objectiva l’impacte ambiental de la seva activitat industrial, Guarro Casas té establerts indicadors i sistemes de report que permeten realitzar avaluacions periòdiques del sistema de gestió ambiental.

Persones

Guarro Casas aposta pels seus empleats per impulsar el desenvolupament sostenible i el del seu entorn natural i social. Per això, promou la sensibilització i conscienciació dels seus empleats, fomentant la seva formació ambiental i afavorint la seva participació activa en els processos de millora contínua.

Grups d’interès

Manifestem el compromís de Guarro Casas amb els nostres empleats, proveïdors, clients, autoritats i altres grups d’interès per millorar l’aplicabilitat dels requisits legals i complir les expectatives mediambientals.

Certificacions

Guarro Casas disposa de certificats que avalen el compliment amb els estàndards de qualitat i sostenibilitat, que evidencien el compromís de la nostra empresa per complir aquests estàndards i amb els requisits dels nostres clients:

  • FSC (Forest Stewardship Council) , certificació de gestió forestal que acredita que la polpa que utilitza l’empresa prové de boscos sostenibles i que es manté durant tot el procés productiu fins el producte final, verificat per una cadena de custodia.
  • Certificació PEFC , sistema de certificació forestal que acredita les bones pràctiques al bosc i assegura que els productes forestals es produeixen respectant les normes ambientals, socials i ètiques més estrictes.
  • Declaració REACH , reglament europeu que abasta els processos de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques per garantir la coherència de la normativa a tota la UE. La seva acceptació acredita que els papers produïts per Guarro Casas i subministrats als seus clients no tenen substàncies cancerígenes o perjudicials per a l’ésser humà o el medi ambient.
  • Certificació d’ús d’energia renovable expedit per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre l’ús d’ HYPERLINK “https://www.cnmc.es/”energies renovables, concretament amb la tecnologia de biomassa, a la nostra planta de producció.
  • Certificació ISO 9001 , sistema de gestió de la qualitat expedit per AENOR que avala la capacitat de gestió de la nostra empresa per complir les necessitats dels seus clients.
  • Certificació ISO 14001 , sistema de gestió ambiental expedit per AENOR que sistematitza els aspectes ambientals que es generen a cadascuna de les activitats que es desenvolupen a la nostra empresa, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista de equilibri amb els aspectes socioeconòmics.
  • Certificació OHSAS 18001, sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina expedida per PRÉVENON, que avala el control dels riscos associats amb la nostra activitat industrial.

Declaració d’intencions

Totes les persones que integrem Guarro Casas assumim els principis mediambientals descrits i acceptem la nostra responsabilitat per portar-los a la pràctica.
Per nosaltres és un orgull i una obligació ètica poder implementar millores contínues en la nostra activitat professional perquè tinguin un impacte positiu al nostre entorn i a la societat en general.

Gelida, febrer de 2022