Als embalatges o documents de característiques del paper podem observar uns símbols que indiquen certs aspectes sobre el material comprat, tant de sostenibilitat com de les matèries emprades, i fins i tot sobre el procés de producció que han seguit. Però el primer que cal saber és que hi ha dos tipus de certificacions . En primer lloc, trobem les oficials, atorgades per un organisme regulador europeu o mundial que es regeix per normes establertes internacionalment (generalment ISO) i amb agències a cada país per adaptar-les a la normativa nacional. En aquest cas, el segell de compliment que ofereixen és el mateix per a tots els països i sigui quina sigui la institució auditora.

En canvi, hi ha també altres certificacions no oficials, per a les quals empreses auditores independents comproven el compliment de certes normes o mesures i faciliten un segell propi per demostrar-ho, que varia segons qui ho ha atorgat, encara que es valorin els mateixos aspectes en empreses diferents. Vista aquesta diferenciació bàsica, a continuació repassem les principals certificacions amb què pot comptar el paper fabricat al nostre país .

certificado-fsc-recicado-papel

FSC® (Forest Stewardship Council): Indica que les fibres del paper provenen d’una explotació sostenible, plantada per a usos industrials, que duu a terme una gestió forestal basada en bones pràctiques i afavoreix el desenvolupament socioeconòmic de la zona. Per obtenir-la, es comprova l’origen de les fibres comprades per l’empresa paperera i que coincideixi amb les quantitats que en surten, així com l’existència d’un sistema de traçabilitat durant tot el procés. Aquest segell va néixer del Forest Stewardship Council (Consell d’Administració Forestal), una organització no governamental i independent, sense ànim de lucre, creada als anys 90 a Toronto. A Espanya, l’organisme que concedeix la certificació és FSC Espanya .

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification): Es tracta d’una altra organització no governamental (nascuda el 1999) que constata la sostenibilitat dels boscos dels quals procedeixen les fibres, i estableix que com a mínim el 70% de les matèries primeres utilitzades ha de tenir l’origen en explotacions forestals certificades. Per a l’obtenció del segell es té en compte tota la vida del producte, partint del seu procés de fabricació i incloent-hi transport i distribució.

REACH: Aquestes sigles al·ludeixen al Reglament (CE) Nº 1907/2006 d’aplicació europea que fa referència al registre, avaluació, autorització i restricció de les substancies i barreges químiques (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Certifica que no hi ha ús de metalls pesants al producte, molt important per evitar l’absorció d’aquests elements per la pell humana, per exemple, en subjectar un llibre o un envàs.

Reciclable (cercle de Möbius): Indica que el material es pot reciclar per donar-li una segona vida. Cadascuna de les fletxes indiquen els tres passos del procés: la recollida de materials, el reciclatge i la compra de productes reciclats; de manera que es tanca el cercle i torna a començar. Als productes acabats, al seu interior pot contenir un percentatge que indica el percentatge que és reciclable. En el cas del paper, generalment, es tractaria del 100%.

Vegan : Aquest segell avala que no s’ha fet servir cap matèria que provingui d’animals en l’elaboració del producte. No només es tracta de la pasta base per a la formació del paper, que no presenta problemes ja que s’obté de fusta, sinó principalment dels pigments que s’hi afegeixen per donar color al material, que en alguns casos sí que poden tenir origen animal.

GMO (Genetical Modified Organism): La seva aplicació és molt poc freqüent, ja que s’aplica per certificar que els papers no s’han produït amb organismes que han patit modificacions de l’estructura de l’ADN a través de la biotecnologia. Per exemple, en el nostre cas, comptem amb aquest certificat en un paper que té en la composició taronges, per indicar que no són transgèniques.

ECF (Elementary Chlorine Free): La inclusió d’aquesta certificació en un paper indica que és “lliure de clor elemental”, per la qual cosa la pasta no s’ha blanquejat amb gas clor o gas elemental, sinó que s’ha fet servir diòxid de clor a lloc. És a dir, s’elimina un element que genera clorolignines tòxiques al blanqueig, per la qual cosa el procés no és agressiu per al medi ambient i el nivell de derivats del clor en la composició del material és inferior a 0,8 kg per cada tona.

certificados-papel-sostenibilidad-baja_0

Acid Free: Gràcies a aquesta marca, és possible assegurar que en un material no s’ha fet servir cap tipus d’àcid en les diferents fases, tant de producció com fins i tot en el seu acabat amb l’ús de cues amb aquest component. Els papers tenen un pH 7 o més gran, que simbolitza l’acidesa neutra (el rang del 0 a 7, per contra, identificaria que el material és àcid).

Long- Life : Quan el paper compta amb aquest logotip, significa que segueix la normativa ISO 9706 i el material tindrà una durada mínima establerta, anomenats com a “papers permanents”. Això es garanteix mitjançant un pH ubicat entre 7.5 i 10 i una reserva alcalina que no superi el 2%, així com un 5% com a límit de pasta semiquímica.

PH Neutral: Com ja hem vist en els dos darrers segells, aquesta certificació indica que en tots els processos de fabricació a què s’ha sotmès el paper s’ha fet servir una reserva d’aigua amb pH neutre, que se situa al 7 de la escala. Els valors més àcids es troben per sobre de pH 7 i els més alcalins per sota. Això és perquè les sals presents a la base aquosa necessària en les fases de producció afecten el material.

Reserva Alcalina: Com també hem comentat en aquesta darrera sèrie de segells ambientals, la reserva alcalina d’un paper ha de ser inferior al 2%, tal com fixa la norma ISO 9706. L’objectiu d’introduir aquesta substància en la fabricació del suport cel·lulòsic, generalment a través de carbonat de magnesi o de calci) és neutralitzar l’acidificació dels materials amb el pas del temps i, per tant, aconseguir que durin durant molts més anys.

EN 71: En aquest cas, el certificat que es basa en aquesta normativa assegura que el material es pot fer servir en la fabricació de joguines per a nens sense que suposi cap risc per a ells i, per tant, garantint totalment la seva seguretat. En aquest cas, aplicaria per als que estan elaborats amb paper, ja sigui en part o la seva totalitat.

Ecolabel : Aquest segell ambiental es va introduir per la Unió Europea el 1992, amb la mítica flor com a insígnia. Els materials que tenen aquesta estampa han d’estar fabricats com a mínim per un 10% de fibres procedents de plantacions certificades. És a dir, permet reconèixer els productes ecològics i distingir els que tenen un menor impacte al medi ambient.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): Indica que l’empresa productora del paper té implementat un sistema de gestió mediambiental amb compromís per la millora constant dels seus processos, per la qual cosa se sotmeten a auditories completes. Tot i que el reconeixement amb aquest distintiu no assegura que un producte sigui millor per al planeta que un altre que no el tingui, apunta que l’empresa ha posat en marxa determinats passos per aconseguir-ho.

ISO 14001: En la mateixa línia que l’anterior, comptar amb aquest segell manifesta que la signatura paperera ha implementat procediments per a la millora contínua del sistema de gestió ambiental.

Marca

Aplicació

Apte per

Material

Tipus d'acabat

Gofrat

Mida

Color

Gramatge